Allmänna Villkor Onlineauktioner

Följande allmänna villkor gäller från och med 2021-10-01 vid deltagande i Byggbudets auktioner. 

KÖPVILLKOR BYGGBUDET AUKTIONER

Försäljning sker endast till myndig person över 18år som är Bosatt i Sverige. Byggbudet vänder sig i huvudsak till professionella köpare, därav anges priser exklusive moms. För att kunna göra delta i Byggbudets auktioner måste du acceptera köpvillkoren som du gör genom att registrera ett konto. Genom att acceptera köpvillkoren förbinder du dig att följa köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt nedan. När Byggbudet har bekräftat ett konto samt att du lagt ett bud på auktionsobjekt uppstår ett bindande avtal mellan dig som kund och Byggbudet, organisationsnummer 556 907-8644.

 

FALSKA BESTÄLLNINGAR

Vid upptäckten av eventuella falska konton, namn, beställningar eller andra bedrägeriförsök kommer Byggbudet att polisanmäla ärendet.

 

KÖPARE

Du registrerar dig som budgivare/köpare på byggbudet.se. Du kan registrera dig som svenskt företag eller svensk privatperson. Byggbudet hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du registrerar dig som budgivare/köpare ger du Byggbudet tillstånd att använda dina eller företagets uppgifter för att Byggbudet ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till vår Integritetspolicy.

 Om inte köpevillkoren uppfylls har byggbudet rätt att spärra ett bud/konto.

 

AUKTIONER

Alla listade auktionsobjekt på byggbudet.se säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på auktionerna som hålls. Auktionen avslutas på angivet datum samt klockslag. Byggbudet friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem etc. Byggbudet har heller inget ansvar för att bud ej registreras eller att kontakt ej etableras. 

Vinnaren av auktionen kontaktas inom 48 timmar genom e-post eller telefon. Skickat ordererkännande alt. faktura anses också som tagen kontakt.


 

AUKTIONSOBJEKT

Alla objekt som auktioneras ut försäljs i befintligt skick. Auktionsunderlaget utgörs av tex, ev. film samt bilder och eventuell dokumentation. Byggbudet upprättar auktionsunderlaget noggrant och utför i enskilda fall en allmän översyn av objekten för att fastställa objektets skick. I objektsbeskrivningen framgår det att objekt kan ha dolda eller okända fel, vilket köparen ska ha med i sina beräkningar. I vissa fall framgår det i objektbeskrivningen att objektet är ett reparationsobjekt vilket innebär att säljaren saknar viktig information om objektet alternativt att objektet ej genomgått kontroll av säljaren samt kan därmed ha andra fel än de som beskrivits, vilket ska beaktas vid budgivningen. Ett reparationsobjekt kan inte reklameras. Som reparationsobjekt anses även begagnade maskiner med ett uppskattat värde under 50.000kr.

 

BUDGIVNING

Alla bud är bindande, detta gäller även de bud som inte uppnår reservationspris vid auktionsavslut. Till det vinnande budet tillkommer alltid moms samt en slag/inropsavgift samt i vissa fall en fraktavgift som tydligt framgår av objektbeskrivningen. Byggbudet har inget ansvar för att bud inte registreras, eller att kontakt ej etableras och friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem mm.

 

 

PRISER OCH AVGIFTER

Alla priser på byggbudet.se är angivna i svenska kronor, exklusive moms. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig förbehåller sig Byggbudet Hefab AB rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning/bud. Eventuella frågor kring din order hänvisar vi till vår kundtjänst. Reservationspris är det i förväg lägsta pris säljaren/uppdragsgivaren har accepterat. På varje auktion ser man i realtid om reservationspriset har uppnåtts eller ej. På samtliga objekt tillkommer moms samt ev. inropsavgift och slagavgift för köparen om inget annat anges. I samtliga fall visas detta tydligt på det aktuella objektet i auktionsunderlaget. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad bedömning och utgör endast en vägledning för köparen. Slutgiltigt pris kan väsentligen över- eller understiga utropspriset.

 

BETALNING

I det fall du vunnit en budgivning där reservationspris är uppnått skickas en faktura till dig via e-mail. Fakturan ska vara betald inom 7 dagar. Byggbudets erbjuder säker betalning med bank/kreditkort (Visa, Mastercard, Maestro och American Express). All kort och personuppgiftsinformation är krypterad enligt gällande standarder och regler. Ingen kortinformation hanteras eller sparas hos Byggbudet. Pengarna dras från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. Vidare erbjuder vi köp mot faktura samt delbetalning genom Klarna. Villkor för betalning med faktura finns på www.klarna.com

Väljer du att betala med faktura eller delbetalning görs en enklare kreditupplysning. Upplysningen utgör en del av Klarnas kreditbedömning och hämtas när information saknas eller uppdatering av befintlig information krävs. Upplysningen är en så kallad mikroupplysning och syns därför inte hos banker eller andra kreditgivare och påverkar inte din kreditvärdighet.

 

LEVERANS / HÄMTNING

Innan leverans eller upphämtning av vara kan ske behöver din faktura vara registrerad som betald i våra betalsystem. Byggbudet ombesörjer hämning av objekt hos säljaren såväl som vidare leverans till köparen. Hämtning förutsätter en av köparen dokumenterat betald faktura till Byggbudet. Köparen har (14 dagar näringsidkare) (7 dagar konsument) på sig att ombesörja hämtning genom Byggbudet efter avslutad auktion. För objekt som inte har avhämtats inom (7) / (14) dagar enl. ovan har säljaren, genom Byggbudet rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Uppdragsgivaren samt Byggbudet äger rätt att ur inkomna medel ta ut ersättning om minst 500kr per vecka, för kostnader med anledning av hävningen samt förlust i övrigt. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka säljarens och Byggbudets skador och kostnader för omförsäljning ska köparen ersätta mellanskillnaden. Uppdragsgivaren och Byggbudet äger rätt att återvinna/ skrota/slänga objekt av ringa värden (lägre än 2,500 sek ex moms) som inte är hämtade av köparen eller dess ombud inom 20 dagar efter köp enl. ovan.  

 

EJ MOTTAGEN LEVERANS

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår till följd av en så kallad bomkörning.

 

REKLAMATION/ÅNGERRÄTT

Budgivare (näringsidkare) har ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande. För konsumenter gäller 14 dagars ångerrätt I enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa den dag då konsument får varan i sin besittning. Konsuments utövande av ångerrätt ska ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, lämnas eller sända tillbaka varan till Byggbudet. Konsumenten får själv stå för kostnaden för återsändande av varor efter att ha ångrat sitt köp. En returnerad vara skall vara i samma skick som vid leveransen/mottagandet, det innebär att den inte får vara modifierad, reparerad eller ha skador som inte fanns då konsumenten fick varan i sin besittning. Om konsumenten har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion är hen ersättningsskyldig för varans värdeminskning. Ångerrätter gäller ej varor med ett begränsat hållbarhetsdatum, levande växter, golv och batterier eller andra produkter som kan ta skada av att hanteras flera gånger etc. Vidare gäller ej heller ångerrätten naturligt byggmaterial i form av exempelvis bruk, gipsskivor, träreglar, plywood, plank och trall etc. då materialet påverkas för mycket av olika miljöer vilka vi inte har rådighet över efter leverans. Meddelande om ångrat köp sker på Konsumentverkets standardformulär samt skickas till order@byggbudet.se.

Reklamationer hanteras av Byggbudets kundtjänst/ leveransservice på 08-756 88 30 och ska ske senast i samband med mottagande av objekt. Vid en reklamation ersätter Byggbudet ej direkta eller indirekta förluster. Köparen ska alltid meddela Byggbudet innan någon reparation företas. Byggbudet och säljaren ska alltid godkänna eventuellt kostnadsförslag innan ev. reparation. Köparen har ingen rätt till ersättning om denne företar reparation innan godkännande lämnats. Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller Byggbudet ej direkta eller indirekta förluster. Byggbudet reserverar sig mot alla former av fel på hemsidan såsom biler, texter, beskrivningar etc. Byggbudet har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen och bortse från bud. Vidare äger Byggbudet rätten att besluta om budgivning ska ske på nytt på grund av felskrivningar, tekniska problem eller annan anledning. Byggbudet tar ej ansvar för skada eller följdskador eller kostnader som kan drabba budgivare med anledning av ovanstående eller om på grund av fel på datorer, databaser, nättrafik eller liknande.

 

GARANTIER

Ingen garanti lämnas på köpta objekt. Alla auktionsobjekt säljs i befintligt skick. Fel och brister förekommer ibland på de objekt som säljs då oftast är begagnade föremål som används i professionellt i ett företag eller organisation. Köpare har en långtgående undersökningsplikt vilket gör att du ska undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till objektsbeskrivningen vid upphämtning/leverans. Gå igenom auktionsunderlaget noggrant.  Notera att bilder ibland kan vara missvisande och avvika från verkligenheten avseende färg, form, storlek mm. Byggbudet utför ingen formell besiktning av objekten utan gör en generell översyn vid intag, samt ibland en intervjubaserad bedömning av objektets skick med information som kommer ifrån säljaren. Utifrån objektbeskrivningen är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel.

Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning av säljaren. Säljaren kan till exempel vara någon som själv inte nyttjat objektet. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.

Som reparationsobjekt anses varor med ett uppskattat värde under 50.000 kr. Vid leverans sker ett godkännande genom en signerad kvittens. Byggbudet kan således ej hållas ansvarigt för de fel eller brister som budgivaren inte upptäckt vid upphämtning/leveransen. I det fall du som köpare anlitar ombud för att ta emot eller hämta objektet anses den som godkänd av dig i och med det att objektet lämnar vårt eller uppdragsgivarens upphämtnings/leveransplats. Byggbudet såväl som i förekommande fall uppdragsgivaren kan ej hållas ansvariga för fel som uppkommit efter leverans/hämtning.

 

ÖVRIGA RESERVATIONER

Byggbudet anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter som beskriv nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse inkluderat en epidemi eller pandemi av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden. Byggbudet reserverar sig mot tryckfel samt skrivfel på hem/auktionssidan inkluderat att bilder inte exakt kan återge objekten som säljs. Byggbudet har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen samt bortse från bud. Byggbudet äger också rätt att besluta om budgivning ska genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar, felaktiga fakta eller andra anledningar. Byggbudet förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren samt priser utan förvarning.

 

PERSONUPPGIFTER
Byggbudet Hefab AB (556907-8644) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter köparen lämnar till Byggbudet auktioner i avseendet att skapa konto, inloggning till tjänster, kontaktar Byggbudet/kundtjänst eller besöker vår hemsida och accepterar cookies. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller inom ramen för ett avtalsförhållande till Byggbudet används för administration och fullgörelse av Byggbudets skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för ovan angivna syften komma att lämnas ut till andra företag som Byggbudet samarbetar med. Dessa aktörer (t.ex betalningstjänster) har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter enligt GDPR som oss. Som köpare samtycker du att vi får uppge och överföra nödvändiga personuppgifter till dessa företag. Som budgivare och köpare har du rätt att få information om vilka uppgifter Byggbudet har registrerat och hur dessa används. Du har även rätt att begära rättelse samt korrigerar ev. felaktiga uppgifter. Vidare kan du kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att skäl föreligger, begära ut registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Byggbudet sparar dina uppgifter som registrerad användare så länge du har aktivt konto, alt den tid som är skälig för att uppnå de ändamål som är kopplade till auktionerna. Vid avtalets upphörande kommer Byggbudet radera dina uppgifter om inte annan myndighet kräver något annat. Frågor om hanteringen av dina uppgifter kan ställas till kundtjänst på order@byggbudet.se, märk meddelandet med ”Personuppgifter”.

TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Om tvisten kvarstår ska den avgöras genom domstol i Sverige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byggbudet bedriver auktionsverksamhet av byggvaror, maskiner och verktyg från proffs till proffs under eget tillstånd från Polismyndigheten. Byggbudet bedriver också lager, bud och transportverksamhet under eget trafiktillstånd hos Transportstyrelsen. Vi följer branschvillkoren Allbud 98 samt Alltrans 2007. Vi följer också VTL (lagen om inrikes transport). För lagringsuppdrag gäller NSAB 2015. Byggbudet är försäkrade genom IF Skadeförsäkring AB (publ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och prisändringar. Byggbudet förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren utan förvarning.

BYGGBUDET.SE - Byggbudet Hefab AB | 556907-8644 | Besöksadress: Täby Linjalvägen 8, 187 66 Täby Tel 08-756 88 30 | Postadress: BOX 7059 187 11 Täby